Firma Oplysninger

Adresse
Micro Print Textilbroderi
Ilnabgyden 30
5270 Odense N

 

Email Adresse
info@microprint.dk
dc@microprint.dk

 

Telefon
66 189 389

 

CVR Nummer
16991805

 

Åbningstider
Mandag-Torsdag 8-15
Fredag 8-14
Lørdag-Søndag Lukket


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

picture

 

Databeskyttelse:

Hos Micro Print Textilbroderi - passer vi godt på jeres virksomheds og jeres medarbejderes personoplysninger

Kære kunde,

Den nye Databeskyttelsesforordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018, og vi skal i den forbindelse informere om, hvilke personoplysninger vi opbevarer og behandler i vores systemer i vores samhandel med jeres virksomhed. Det drejer sig ikke alene om virksomhedsoplysninger såsom adresse, telefonnumre, kontaktpersoner, produktspecifikke data samt informationer, men også visse personoplysninger om jeres medarbejdere, der er nødvendige for, at vi kan handle sammen (fx tilbud, leveringsinformationer og fakturaer). Vi gør opmærksom på, at vi udelukkende indhenter og benytter disse data med det ene formål at kunne gennemføre samhandel med jeres virksomhed. Vi videregiver kun data til tredjemand, hvis dette er nødvendigt for at gennemføre vores aftaler (jf. Art. 6 afs. 1 B i GDPR) eller for at sikre vores legitime interesser med henblik på at gennemføre vores samhandel (jf. Art. 6 afs. 1 F i GDPR). Vi benytter underleverandører til behandling af personoplysninger i og i den forbindelse overholder vi naturligvis vi de nødvendige lovmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte personlige oplysninger i henhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen. Bemærk venligst at vi også fremadrettet opbevarer data som beskrevet herover som en nødvendig forudsætning for vores samhandel. Vi takker for jeres tillid og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde!

Tilbud og ordrebekræftelse:

1. Tilbud bortfalder efter 30 dage, når intet andet er angivet.

2. Oplysninger i kataloger, brochurer, prislister m.v. er kun bindende for Micro Print Textilbroderi, når disse udtrykkelig er anført i tilbudet.

 

Priser:

3. Alle priser er ekskl. eventuel emballage, ud-, indpakning, startgebyr og andre tillæg samt moms, told og lignende offentlige afgifter.

4. Alle priser er ab fabrik, Odense. Eventuelt oplyste fragtpriser er uforbindende. Broderiprogrammer:

5. På grundlag af kundens oplæg fremstiller Micro Print Textilbroderi et broderiprogram og udfører på grundlag heraf en vareprøve til kundens godkendelse. Det fremstillede broderiprogram tildeles et nummer og navn, som skal benyttes ved genbestilling. Broderiprogrammet tilhører Micro Print Textilbroderi. Rettighederne til programmet kan mod en merbetaling overdrages til kunden. Micro Print Textilbroderi er uberettiget til at overdrage programmet til andre end kunden.

 

Levering:

6. Levering sker ifølge aftale. Al levering sker ab fabrik, Odense. Forsinkelser i leveringen berettiger alene kunden til at hæve handlen, hvis forsinkelsen er væsentlig. Ophævelse kan kun ske for den del af ordren, der ikke er udført på ophævelsestidspunktet på betingelse af, at allerede udført broderiarbejde afsendes fra fabrikken inden 24 timer. For eventuelle tab, som måtte følge af leveringsforsinkelsen, påtager Micro Print Textilbroderi sig intet ansvar.

 

Betaling:

7. Rettidig betalingsdag er 8 dage netto fra fakturadato, med mindre andet aftales. Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges 1,5% pr. påbegyndt måned. For fremsendelse af påmindelse om betaling tillægges et gebyr på 80,00 kr.

 

Ansvarsbegrænsning:

8. Micro Print Textilbroderi er uden ansvar for omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter ordrens indgåelse og som ikke skyldes udvist forsømmelse eller undladelse af Micro Print Textilbroderi, herunder tilfælde af force majeure, uforudset maskinskade hos Micro Print Textilbroderi, transportørens eller tredjemands svigt o. lign.

9. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Micro Print Textilbroderi, yder firmaet erstatning efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab, så som driftstab, tabt avance, dagbøder o. lign. erstattes ikke.

10. Micro Print Textilbroderi påtager sig ikke ansvar for kontrol af stykantal, farver, størrelser og lign. på materialer leveret fra tredjemand eller kunden.

11. Kunden bærer selv risikoen for egne materialers hændelige undergang eller forringelse, medens disse befinder sig hos Micro Print Textilbroderi, og kunden drager selv omsorg for eventuel forsikring af sådanne materialer.

 

Mangler:

12. Kunden skal straks ved modtagelsen og inden det leverede tages i brug gennemgå arbejdet, for at sikre sig, at dette ikke er mangelfrit. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og senest 8 dage efter levering på kundens plads for at kunne tages til følge.

13. Såfremt der konstateres mangler ved udført arbejde, som skyldes forhold hos Micro Print Textilbroderi, og som ikke kan anses for uvæsentlig, er kunden berettiget til at få manglerne udbedret. Kan udbedring ikke ske, er kunden berettiget til i stedet at få arbejdet omgjort på nye materialer, leveret af kunden. Kunden kan ikke derudover rejse krav i anledning af de konstaterede mangler. Erstatning for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder omkostninger i forbindelse med afhjælpning af manglerne godtgøres ikke

 

Værneting:

14. Enhver tvist mellem kunden og Micro Print Textilbroderi i anledning af leverancen skal afgøres ved de almindelige domstole i Odense. Micro Print Textilbroderi er dog i stedet berettiget til at anlægge sag ved kundens hjemting. Opdateret d. 28.05.2018